ДЕТАЙЛНО ПРОИЗВОДСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ

Opcenter (Preactor) AS е продукт на Siemens, който допълва възможностите на ERP системите и се използва за оптимално планиране на производството в реално време, на базата на предварително дефинирани правила и с отчитане на ограничения.

Opcenter AS дава възможност да се създават производствени планове в цеха, за смяната или за седмицата, да се прави годишна прогноза за производството, като се имат предвид съществуващи ограничения по отношение на ресурсите – време, хора, машини, инструменти, материали. С използване на сценарии от типа ‘какво, ако’ с Opcenter AS може да се изследват ефектите от различни варианти на производствени планове.

Opcenter AS предоставя функционалност за разрешаване на сложни проблеми в производственото планиране, с фокус върху ограниченията, наложени от материали и ресурси. Повечето ERP системи създават поръчки за покупки и поръчки за производство за всяко ниво от Материалната спецификация (Bill of Materials, BoM).  С помощта на вградено средство тези поръчки могат да бъдат свързани като връзките се използват в процеса на създаване на производствените планове така, че зависими поръчки се планират само след като се осигурят необходимите материали / полуфабрикати за тяхното изпълнение.

Opcenter AS предоставя множество функционалности, свързани с управление на материалните потоци, като Materials Explorer – мощно средство, което служи за интерактивен преглед на производствените графици. Диаграмата за материалния поток (Material Flow Diagram) представя в графичен вид поръчката като показва материалите, използвани в производството и свързаните с нея поръчки, които доставят или изразходват материали. Тъй като генерираната диаграма е интерактивна, плановикът може бързо и лесно да навигира през връзките между материалите от поръчка в поръчка, за да проследи материалния поток в процеса на производството и да се справи с възникнали проблеми като недостиг, промяна в приоритети на поръчките и др., за да не се допускат проблеми с доставката на продукцията.

Opcenter AS предлага допълнителни правила за оптимизация, които могат да се специфицират за конкретното внедряване.  Тези правила могат да бъдат базирани на конкретни събития или на поръчки. Стандартните правила за подредба включват минимизиране на времето на пренастройка, минимизиране на закъсненията на поръчки, използване на предпочитана последователност за всеки ресурс, планиране на тесни места (Теория на ограниченията) или кампании.

Може да се задават специфични правила за даден клиент, продукт или ресурс като виртуално всяка логика може да се вгради в специализирани правила за графично планиране.  Това може да се осъществи с вградения скриптов език PESP или с използване на програмен език като VB.NET или C#.

СМАРТАПС разработва и внедрява за нуждите на своите клиенти решение за двупосочна интеграция на Opcenter AS с ERP системите на водещите световни производители SAP, Microsoft, Infor, и др., както и с решения за автоматизация на производството, за управление на веригата на доставките, за мобилно събиране на производствени данни.

You may also like...