Проект “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

Информация за проект

На 06.07.2020 г. СМАРТАПС ООД подписа Административен договор за БФП по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, Приоритетни оси „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ 2014-2020 г., чрез процедура № BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Проектното предложение с наименование “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” е насочено из цяло към подпомагане на компанията за справяне с последствията от настъпилата епидемиологична криза. Предоставяната от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 подкрепа ще осигури свободен ресурс на фирмата, за да издържи по-дълго време на икономическия натиск и да запази дейността си и работните места. Общата стойност на проекта е 10 000 лева. Срокът за изпълнение на проекта е 3 месеца.