• Пространствено и функционално проектиране на производствени системи
  • Създаване на стратегия за дългосрочно и средносрочно стратегическо планиране
  • Прогнозиране на търсенето чрез статистически методи
  • Главен производствен план (MPS) и Планиране на потребностите от капацитет (CRP)
  • Детайлно производствено планиране
  • Управление на изпълнението на производствени поръчки
  • Управление и политики на запаси
  • Управление на качеството
  • Прилагане на LEAN техники
  • Системна интеграция