Основната задача на  MES е да управлява и наблюдава завода в реално време като предоставя информация за протичането на производствения процес, ефективността на всяко звено, работен център, оператор, контролите на производствените линии, проследяемостта на партидите, обработката на данни, дейностите по поддръжка, и др.

MES се интегрира с всяка налична ERP система в организацията. Интеграцията с ERP е важен аспект, тъй като позволява двупосочна комуникация между двете системи. В същото време, MES може да се интегрира със SCADA, PLC, и системи за автоматично събиране на данни и наблюдение на процесите.

MES модулите се интегрират и с Opcenter APS за детайлно планиране. Основните цели, които се постигат чрез тази интеграция са:

  • Бързо и ефективно възлагане за изпълнение на операции от текущия производствен план към работните центрове. Синхронизиране в реално време при промени в плана;
  •  Лесно и интуитивно отчитане на текущото изпълнение в реално време, чрез регистриране на вложено време и произведено количество;
  • Синхронизиране на производствения план в Opcenter APS с текущото изпълнение. Предоставяне на възможност за пре-планиране, при възникване на непредвидени събития – аварии, изпълнение на операции с различна от планираната скорост и др.;
  •  Визуално представяне на актуалното изпълнение на операциите в Opcenter APS;
  • Отчитане на актуални календари на ресурсите, включително режим на работа, наличен брой оператори, престои и аварии с причини за възникването им;
  • Ефективни инструменти за анализ на ефективността на производствените планове и тяхното изпълнение;